Concurs posturi vacante

Next to Normal – (A)normal
octombrie 5, 2020
Anunt concurs
aprilie 16, 2021
Next to Normal – (A)normal
octombrie 5, 2020
Anunt concurs
aprilie 16, 2021

Concurs posturi vacante

Rezultate finale

Rezultate interviu

Rezultate finale concurs

Rezultate interviu concurs

Rezultate

Selecție dosare concurs
Economist specialist
Selecție dosare concurs
Economist Specialist
Selecție dosare concurs
Sofer transport persoane
Selecție dosare concurs
Instalator site
Selecție dosare concurs
Mânuitor decor
Selecție dosare concurs
Șofer transport marfă
Selecție dosare concurs
Șofer transport marfă
Selecție dosare concurs
Șef serviciu SMRP
Selecție dosare concurs
Șef birou Pază-PSI

Rezultate proba scrisă

ANUNŢ

privind concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere/execuţie din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor H.G. nr.286/2011 concursuri pentru ocuparea pe perioadă determinată, a următoarelor posturi contractuale vacante, la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3, şi anume:

 • 1 post de conducere, nivel studii S, şef serviciu Gr. II, Serviciul Marketing şi Relaţii Publice, vechime în muncă pe un post similar de minimum 4 ani
 • 1 post de conducere, nivel studii S, şef birou Gr. II, Biroul Pază şi PSI, vechime în muncă pe un post similar de minimum, 2 ani
 • 2 posturi de execuţie, nivel studii S, economist specialist Gr. IA, Compartimentul Salarizare, vechime în muncă de minimum 5 ani
 • 1 post de execuţie, nivel studii M/G, şofer Tr. I, permis auto categoriile B, C, E, vechime în muncă de minimum 5 ani
 • 1 post de execuţie, nivel studii M/G, şofer Tr. I, permis auto categoriile B, C, D, E, vechime în muncă de minimum 5 ani

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Etapa I – Selecţia dosarelor: 26.04.2021

Etapa a IIa – Proba scrisă, considerată prima probă: 05.05.2021, ora 11.00

Etapa a IIIa – Interviul: 07.05.2021, începând cu ora 11.00

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lurătoare de la data publicării/afişării anunţului de concurs (în perioada 12.04.2021 – 23.04.2021, între orele 10.00 – 14.00) la adresa Bld. O. Goga nr. 1, sector 3, la Serviciul Resurse umane al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

Date de contact: e-mail: resurseumane@opereta.ro, tel. 0722.169.489.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Documente necesare pentru înscriere:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. curriculum vitae.
 8. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Vor intra în concurs candidaţii ale căror dosare de înscriere sunt complete şi declarate admise la selecţia dosarelor.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 

 • şef serviciu Gr. II, în cadrul Serviciului Marketing şi Relaţii publice
 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în muncă pe un post similar de minimum 4 ani;

 

 • şef birou Gr. II, în cadrul Biroului Pază şi PSI
 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • absolvire curs – cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
 • absolvire curs – tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor;
 • absolvire curs – şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă
 • vechime în muncă pe un post similar de minimum, 2 ani;

 

 • economist specialist Gr. IA, Compartimentul Salarizare
 • studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în muncă de minimum 5 ani

 

 • şofer Tr. I
 • permis auto categoriile B, C, E;
 • nivel studii M/G;
 • atestat profesional conducător auto marfă;
 • vechime în muncă de minimum 5 ani;

 

 

 

 

 • şofer Tr. I
 • permis auto categoriile B, C, D, E;
 • nivel studii M/G;
 • atestat profesional conducător auto persoane;
 • vechime în muncă de minimum 5 ani;

 

Bibliografie:

 • şef serviciu Gr. II, Serviciul Marketing şi Relaţii publice:
 1. Balaure, Virgil (coordonator) (2002), Marketing, Editura Uranus, Bucuresti;
 2. Kotler, Philip (2005), Managementul marketingului, Editura Teora, Bucuresti;
 3. Alain Milon, Serge-Henri Saint Michel, Strategii publicitare. De la studiul de marketing la alegerea diferitelor media, (traducere), Editura Polirom, Bucureşti, 2006;
 4. Kotler, Philip – Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2004;
 5. Kotler, Philip; Armstrong, Gary – Managementul Marketingului, ediţia a III-a, Editura Teora, Bucureşti, 2005;
 6. Oancea Olimpia, Comunicarea integrată de marketing – abordări conceptuale şi practice, Editura

ASE, Bucureşti, 2015;

 1. Popescu, Ioana Cecilia – Comunicarea în marketing, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura

Uranus, Bucureşti, 2003;

 1. REGULAMENTUL privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia aprobat prin OMCIN nr. 2093/2018;
 2. ORDINUL nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 3. LEGEA nr. 319/14.07.2006 cu completarile si modificarile ulterioare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 4. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 5. CODUL MUNCII din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE
 6. LEGEA 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 7. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

 

 • şef birou Gr. II, Biroul Pază şi PSI:
  1. LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
  2. HOTĂRÂREA nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
  3. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
  4. ORDINUL nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  5. LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă republicată cu completările şi modificările ulterioare;
  6. ORDINUL nr. 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
  7. Dispoziţiile generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice – D.G.P.S.I.- 004 din 01.08.2001;
  8. ORDINUL nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi instruirea în domeniul protecţiei civile;
  9. ORDINUL nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente;

 

 

 

 1. ORDINUL nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
 2. REGULAMENTUL privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia aprobat prin OMCIN nr. 2093/2018.
 3. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 4. Legea nr. 319/14.07.2006 cu completarile si modificarile ulterioare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 5. Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE
 6. Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 7. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

 

 • economist specialist Gr. IA, Compartimentul Salarizare
 1. LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. NORMELE METODOLOGICE din 12 decembrie 2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin ORDINUL nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 3. LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
 4. NORMELE METODOLOGICE din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin ORDINUL nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 5. ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicare;
 6. Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE;
 7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 8. LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 9. LEGEA nr. 15 din 8 martie 2021 bugetului de stat pe anul 2021;
 10. CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015);
 11. Legea nr. 319/14.07.2006 cu completarile si modificarile ulterioare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 12. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
 13. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

 

 • şofer Tr. I
 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 2. REGULAMENTUL 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere
 3. ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 27/ 2011 privind transporturile rutiere
 4. ORDONANŢA GUVERNULUI 37/ 2007 – privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 5. ORDONANŢA GUVERNULUI 21/ 2009 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 6. LEGEA nr. 52/2010 – privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 7. LEGEA nr. 319/14.07.2006 cu completarile si modificarile ulterioare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 8. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
 9. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”;

 

Calendarul desfăşurării concursurilor

 

Etapa I

26.04.2021

Selecţia dosarelor de concurs

– afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor

– depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor

27.04.2021

– soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

 

Etapa a IIa

05.05.2021, ora 11.00

– Proba scrisă

– afişarea rezultatelor la proba scrisă

– depunerea contestaţiilor la proba scrisă

06.05.2021

– soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

 

Etapa a IIIa

07.05.2021, începând cu ora 11.00

– Interviul

– afişarea rezultatului interviului

– depunerea contestaţiilor privind rezultatul la interviu, până cel târziu la ora 16.00

10.05.2021

– soluţionarea contestaţiilor

– afişarea rezultatelor la Interviu

– afişarea rezultatelor finale

 

 

Atenţie!

Candidaţii se obligă să respecte regulile interne ale instituţiei cu privire la prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19).

 

În cazul în care, vor exista candidaţi care nu se pot prezenta la concurs din cauza infectării cu coronavirus, probele se vor suspenda până la o dată ulterioară.

Suspendarea concursului se va face doar în baza prezentării unui test pozitiv Covid19, transmis pe e-mail la adresa resurseumane@opereta.ro.

btn-lounge-down