Anunt concurs

Concurs posturi vacante
aprilie 11, 2021
My Fair Lady
mai 11, 2021
Concurs posturi vacante
aprilie 11, 2021
My Fair Lady
mai 11, 2021

Anunt concurs

ANUNŢ

privind concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de execuţie
din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

 

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor H.G. nr.286/2011 concursuri pentru ocuparea pe perioadă determinată, a următoarelor posturi contractuale vacante, la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3, şi anume:

 • 1 post de execuţie, nivel studii M/G, instalator instalaţii tehnico-sanitare și de gaze, Tr. I, vechime în muncă de minimum 3 ani, pe post similar
 • 1 post de execuţie, nivel studii M/G, muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte – mânuitor-montator decor Tr. I, vechime în muncă de minimum 5 ani, pe post similar

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Selecţia dosarelor: 29.04.2021

Proba scrisă, considerată prima probă: 10.05.2021, ora 11.00

Interviul: 12.05.2021, începând cu ora 11.00

Lista documentelor necesare pentru a fi depuse la dosar, şi alte informaţii utile se pot obţine de pe site-ul www.opereta.ro şi de la Serviciul Resurse umane, e-mail: resurseumane@opereta.ro şi tel.0722.169.489.

Dosarele se pot depune în perioada 15.04.2021 – 28.04.2021 între orele 10.00 – 14:00”

 

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Documente necesare pentru înscriere:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. curriculum vitae.
 8. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Vor intra în concurs candidaţii ale căror dosare de înscriere sunt complete şi declarate admise la selecţia dosarelor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • instalator instalaţii tehnico-sanitare și de gaze, Tr. I, în cadrul Compartimentului Personal Auxiliar
 • calificare instalator instalaţii tehnico-sanitare și de gaze
 • vechime în muncă de minimum 3 ani, pe post similar
 • muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte – mânuitor-montator decor Tr. I, în cadrul Compartimentului Mânuitori decor, Recuziteri şi Tapiţerie
 • specializare mânuitor-montator decor
 • vechime în muncă de minimum 5 ani, pe post similar

 

Bibliografie:

 • instalator instalaţii tehnico-sanitare și de gaze Tr. I
 1. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor – Republicare*)
 2. LEGEA nr. 319/14.07.2006 cu completarile si modificarile ulterioare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. NORMATIV pentru exploatarea instalatiilor sanitare – Indicativ I 9/1 – 96;
 4. NORMATIV pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor tehnico- sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă – Indicativ: NP 003- 96;
 5. GHIDUL criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri (revizuire GT-020/98-volumul s) indicativ: GT 063-04, aprobat prin Ordinul nr. 173/2005;
 6. Cartea muncitorului de instalații sanitare interioare, Cap. VII, A. SIMIONETTI, Ed. Tehnică, București, an. 1980;
 7. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
 8. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”;
 • muncitor din activitatea specifică instituţiilor de spectacole sau concerte – mânuitor-montator decor
 1. LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor – Republicare*)
 2. LEGEA nr. 319/14.07.2006 cu completarile si modificarile ulterioare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 3. Stelian Cărbunaru – “Tehnica în teatru” – Editura Tehnică, București, 1988;

– Scena
– Anexe, accesorii si utilaje mecanice;
– Atributiile personalului tehnic de scena: masinistii (manuitori de decor);

 1. Standard ocupaţional: Montator-Mânuitor Decor (http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale)
 2. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
 3. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”;

 

Calendarul desfăşurării concursurilor

Etapa I

29.04.2021

Selecţia dosarelor de concurs
– afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor
– depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor

04.05.2021

– soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

Etapa a IIa

10.05.2021, ora 11.00

– Proba scrisă
– afişarea rezultatelor la proba scrisă
– depunerea contestaţiilor la proba scrisă

11.05.2021

– soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

Etapa a IIIa

12.05.2021, începând cu ora 11.00

– Interviul

– afişarea rezultatului interviului
– depunerea contestaţiilor privind rezultatul la interviu, până cel târziu la ora 16.00

13.05.2021

– soluţionarea contestaţiilor
– afişarea rezultatelor la Interviu
– afişarea rezultatelor finale

Atenţie!

Candidaţii se obligă să respecte regulile interne ale instituţiei cu privire la prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19).

În cazul în care, vor exista candidaţi care nu se pot prezenta la concurs din cauza infectării cu coronavirus, probele se vor suspenda până la o dată ulterioară.

Suspendarea concursului se va face doar în baza prezentării unui test pozitiv Covid19, transmis pe e-mail la adresa resurseumane@opereta.ro.

Secretar

Posoiu Florina-Dorina

btn-lounge-down