Anunț ocupare post orchestră

Rezultat etapa a III-a proba interviu
iulie 1, 2019
Rezultatul final pentru postul de solist vocal
iulie 4, 2019
Rezultat etapa a III-a proba interviu
iulie 1, 2019
Rezultatul final pentru postul de solist vocal
iulie 4, 2019

Anunț ocupare post orchestră

ANUNŢ

privind concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de execuţie în cadrul Compartimentului Orchestră al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

“Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011, la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3 – Sala de Repetiţii COR, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de execuţie în cadrul Compartimentului Orchestră, şi anume:

1 post – artist instrumentist, Gr. I – instrumentul vioară I,
2 posturi – artist instrumentist, Gr. I – instrumentul oboi,
1 post – artist instrumentist, Gr.I – instrumentul fagot,
2 posturi – artist instrumentist, Gr. I – instrumentul corn,
1 post – artist instrumentist, Gr. I – instrumentul trombon,
1 post – artist instrumentist, Gr. I – instrumentul percutie
1 post –  sef partidă, Gr. I – instrumentul contrabas

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Selecţia dosarelor: 16.07.2019, ora 12:00
Proba practică: 23.07.2019, ora 11.00
Interviul: 29.07.2019, ora 11.00

La proba practică, în afară de piesele pentru instrument solo, toate celelalte piese vor fi interpretate obligatoriu cu acompaniament de pian. Acompaniamentul de pian se asigură prin grija candidaţilor.

Având în vedere specificul instituţiei, a probelor de concurs (probe practice) prestaţia candidaţilor va fi înregistrată.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului de concurs (în perioada 02 iulie 2019 – 15 iulie 2019, de luni până vineri între orele 09.00 – 16.00) la adresa Bld. O. Goga nr. 1, sector 3, la Serviciul Resurse umane al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

Date de contact: e-mail: resurseumane@opereta.ro, tel. 0722.169.489; 0754.243.418.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă interpretare muzicală/instrumentală (vioară, contrabas, oboi, fagot, corn, trombon, percutie);
 • vechime în muncă de peste 3 ani, în specialitatea studiilor;

Documente necesare pentru înscriere:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, “Raport per salariat” din aplicaţia REVISAL, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 1. curriculum vitae.
 2. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Bibliografie:

VIOARA I

PROBA 1 – RECITAL

 1. CONCERT LA ALEGEREA CANDIDATULUIPARTEA I SAU DOUA PARTI FINALE , DIN URMATOARELE CONCERTE PENTRU VIOARA, OBLIGATORIU CU ACOMPANIAMENT DE PIAN:

JOHANNES BRAHMS – CONCERTUL IN RE MAJOR  OP.77
LUDWIG VAN BEETHOVEN – CONCERTUL IN RE MAJOR, OP.61
WOLFGANG AMADEUS MOZART – CONCERTUL NR 5 IN LA MAJOR, K 219
ALEXANDER GLAZUNOV – CONCERT IN LA MINOR, OP.82
JAN SIBELIUS – CONCERT IN RE MINOR, OP.47
EDOUARD LALO – SIMFONIA SPANIOLA ,OP.21

 1. PIESA LA ALEGEREA CANDIDATULUI

JOHANN SEBASTIAN BACH DOUA PARTI CONTRASTANTE DIN SONATE SI PARTITE PENTRU VIOARA SOLO

PROBA 2 – PASAJE MUZICALE/solo-uri PRESTABILITE

JOHANN STRAUSS-FIUL – “ LILIACUL”- UVERTURA
JOHANN STRAUSS-FIUL – “VOIEVODUL TIGANILOR” – UVERTURA, FINAL ACT I

PROBA 3 – CITIRE LA PRIMA VEDERE din repertoriul specific genului  de operetă şi musical

CONTRABAS

PROBA 1 – RECITAL

CONCERT LA ALEGEREA CANDIDATULUI – PARTEA I CU CADENTA SAU PARTEA A II-A SI AIII-A DIN URMATOARELE CONCERTE, OBLIGATORIU CU ACOMPANIAMENT DE PIAN:
KARL DITTERS  VON DIETTERSDORF -CONCERTUL  ÎN MI MAJOR ,(PARTEA I CU CADENȚA H.K. GRUBER).

 1. KOUSSEVITZKY -CONCERTUL ÎN FA # MINOR ,OP.3

 PROBA 2 – PASAJE MUZICALE/solo-uri PRESTABILITE

 1. SAINT-SAËNS – ELEFANTUL DIN ”CARNAVALUL ANIMALELOR- P.V- ELEFANTUL

JOHANN STRAUSS-FIUL-“VOIEVODUL TIGANILOR”- ACTUL 2 +nr.13, FINALE – MASURILE 301 – 328

PROBA 3 – CITIRE LA PRIMA VEDERE din repertoriul specific genului  de operetă şi musical

OBOI

PROBA 1 – RECITAL

 1. CONCERT LA ALEGEREA CANDIDATULUI – PARTEA I CU CADENTA SAU PARTEA A II-A SI AIII-A DIN URMATOARELE CONCERTE, OBLIGATORIU CU ACOMPANIAMENT DE PIAN:

J.HAYDN – CONCERT IN DO MAJOR
L.A.LEBRUN – CONCERT IN RE MINOR

 1. O PIESA LA ALEGEREA CANDIDATULUI

PROBA 2 – PASAJE MUZICALE/solo-uri PRESTABILITE

JOHANN STRAUSS-FIUL – “ LILIACUL” – UVERTURA
JOHANN STRAUSS-FIUL – “VOIEVODUL TIGANILOR” – UVERTURA, FINAL ACT I

PROBA 3 – CITIRE LA PRIMA VEDERE din repertoriul specific genului  de operetă şi musical

FAGOT

PROBA 1 – RECITAL

 1. CONCERT LA ALEGEREA CANDIDATULUI – PARTEA I CU CADENTA SAU PARTEA A II-A SI A III-A DIN URMATOARELE CONCERTE, OBLIGATORIU CU ACOMPANIAMENT DE PIAN:

C.M.von WEBER – CONCERTUL IN FA Major, Op. 75
W.A .MOZART – CONCERTUL IN SI BEMOL MAJOR, M.K.V.191 si cadenta J.N.
HUMMEL in FA MAJOR

 1. PIESA LA ALEGEREA CANDIDATULUI:

CARL JACOBI – INTRODUCERE SI POLONEZA, OP.9
C.M.von WEBER – ANDANTE SI RONDO UNGURESC
G.P.TELEMANN – SONATA IN FA MINOR
H.DUTILLEUX – SARABANDE ET CORTEGE

PROBA 2 – PASAJE MUZICALE/solo-uri PRESTABILITE

EMMERICH KALMAN-“CONTESA MARITZA”- FINALE 2 – de la reper  19 – Sturmisch
EMMERICH KALMAN-“SILVIA”- UVERTURA , FINALE 1 – de la reper 8
JOHANN STRAUSS-FIUL-“ LILIACUL”- nr. 13 MELODRAMA până la reper 1

PROBA 3: -CITIRE LA PRIMA VEDERE din repertoriul specific genului  de operetă şi musical

CORN

PROBA 1 – RECITAL

 1. CONCERT LA ALEGEREA CANDIDATULUI – PARTEA I SAU PARTEA A II-A SI AIII-A DIN URMATOARELE CONCERTE, OBLIGATORIU CU ACOMPANIAMENT DE PIAN:

W.A. MOZART – CONCERTUL NR.3 IN MI BEMOL MAJOR
W.A. MOZART – CONCERTUL NR.4  IN MI BEMOL MAJOR

 1. O PIESA LA ALEGEREA CANDIDATULUI:

L.V.BEETHOVEN – SONATA – o parte la alegere
FRANZ STRAUSS – NOCTURNA

PROBA 2 – PASAJE MUZICALE/solo-uri PRESTABILITE:

JOHANN STRAUSS-FIUL – “ LILIACUL”- UVERTURA – NR. 9 – 5 MASURI inainte de REPER 9 MIC
JOHANN STRAUSS-FIUL – “VOIEVODUL TIGANILOR”- NR. 11 – REPER 187

PROBA 3 – CITIRE LA PRIMA VEDERE din repertoriul specific genului  de operetă şi musical

TROMBON

PROBA 1 – RECITAL

 1. CONCERT LA ALEGEREA CANDIDATULUI – PARTEA I SAU PARTEA A II-A SI AIII-A DIN URMATOARELE CONCERTE, OBLIGATORIU CU ACOMPANIAMENT DE PIAN:

FERDINAND DAVID – TROMBONE CONCERTINO, OP.4
KAZIMIERZ SEROCKI – TROMBONE CONCERTO

 1. PIESA LA ALEGEREA CANDIDATULUI:

EUGENE BOZZA – BALADA PENTRU TROMBON
KAZIMIERZ SEROCKI – SONATINA, o parte la alegere

PROBA 2 – PASAJE MUZICALE/solo-uri PRESTABILITE:

JOHANN STRAUSS-FIUL -“VOIEVODUL TIGANILOR” – UVERTURA
JOHANN STRAUSS-FIUL – “ LILIACUL” – DANS DIABOLIC
W.A. MOZART – REQUIEM – TUBAMIRUM

PROBA 3 – CITIRE LA PRIMA VEDERE din repertoriul specific genului  de operetă şi musical

PERCUTIE

PROBA 1 – RECITAL

MARIMBA:

LA ALEGEREA CANDIDATULUI: O PIESA DE VIRTUOZITATE LA 4 BETE

J.S. BACH – SUITA – 2 PARTI CONTRASTANTE

TIMPANI:

UN STUDIU LA ALEGEREA CANDIDATULUI

TOBA MICA:

UN STUDIU LA ALEGEREA CANDIDATULUI – SIEGFRIED FINK – PROGRESSIVE STUDIES, VOL.3

PROBA 2 – PASAJE MUZICALE/solo-uri PRESTABILITE:

JOHANN STRAUSS-FIUL – “ LILIACUL”
JOHANN STRAUSS-FIUL – “VOIEVODUL TIGANILOR”
FRANZ LEHAR – “TARA SURASULUI”

TIMPANI:

JOHANN STRAUSS – FIUL – “VOIEVODUL TIGANILOR”- NR 7 FINALE – DE LA MASURA 120 – 122
JOHANN STRAUSS – FIUL – “ LILIACUL”- UVERTURA

GLOCKENSPIEL:

FRANZ LEHAR – “TARA SURASULUI” – NR . 7 ½ – VERLEITUNG DER ”GALBEN  JACHE”
FRANZ LEHAR – “TARA SURASULUI” – NR.10 – MEINE LIEBE, DEINE LIEBE

TOBA MICA:

FRANZ LEHAR – “TARA SURASULUI”- NR.9 – SALON ZU BLAUN PAGADE
JOHANN STRAUSS – FIUL – “VOIEVODUL TIGANILOR” – NR.12.a
JOHANN STRAUSS-FIUL – “ LILIACUL” – UVERTURA

PROBA 3 – CITIRE LA PRIMA VEDERE din repertoriul specific genului  de operetă şi musical

– Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;

– Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

Calendarul desfăşurării concursului

Etapa I16 iulie 2019 – Selecţia dosarelor de concurs

17 iulie 2019 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
18 iulie 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor până cel târziu la ora 16.00
19 iulie 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii, până cel târziu la ora 16.00

Etapa a IIa23 iulie 2019, ora 11.00 – Proba practică

24 iulie 2019 – afişarea rezultatului probei practice
25 iulie 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la proba practică, până cel târziu la ora 16.00
26 iulie 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii, până cel târziu la ora 16.00 

Etapa a IIIa29 iulie 2019, ora 11.00 – Interviul

30 iulie 2019 – afişarea rezultatului interviului
31 iulie 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la interviu, până cel târziu la ora 16.00
01 august 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii, până cel târziu la ora 16.00
02 august 2019 – afişarea rezultatelor finale ale concursului

btn-lounge-down