Anunț post vacant

Anunț post vacant
iulie 25, 2019
Rezultat etapa a III-a – interviu
iulie 30, 2019
Anunț post vacant
iulie 25, 2019
Rezultat etapa a III-a – interviu
iulie 30, 2019

Anunț post vacant

ANUNŢ

privind concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de conducere – DIRECTOR în cadrul Direcției economice a Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

 “Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3 – Sala de Repetiţii COR, concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere în cadrul Direcției economice a Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Selecţia dosarelor: 09.08.2019, ora 13:00
Proba scrisă: 19.08.2019, ora 13.00
Interviul: 23.08.2019, ora 13.00

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului de concurs (în perioada 26 iulie 2019 – 8 august 2019, de luni până vineri între orele 09.00 – 16.00) la adresa Bld. O. Goga nr. 1, sector 3, la Serviciul Resurse umane al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

Date de contact: e-mail: resurseumane@opereta.ro, tel. 0722.169.489; 0754.243.418.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în profil contabilitate;
 • certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi;
 • vechime în muncă de minimum 15 ani,
 • vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
 • vechime în funcţie de conducere în instituţii publice de minimum 5 ani;

Documente necesare pentru înscriere:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. curriculum vitae.
 8. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Bibliografie:

 • LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • NORMELE METODOLOGICE din 12 decembrie 2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin ORDINUL nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 • LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 • NORMELE METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
 • NORME METODOLOGICE din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin ORDINUL nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • NORMELE din 9 octombrie 2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin ORDINUL nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicare;
 • ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu – REPUBLICARE*);
 • ORDONANŢA nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 • ORDINUL nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019 bugetului de stat pe anul 2019
 • CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE*)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015)
 • HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

– Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;

Calendarul desfăşurării concursului

Etapa I9 august 2019 – Selecţia dosarelor de concurs

12 august 2019 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
13 august 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor până cel târziu la ora 16.00
14 august 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii

Etapa a IIa19 august 2019, ora 13.00 – Proba scrisă

20 august 2019 – afişarea rezultatului probei scrise
21 august 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la proba scrisă, până cel târziu la ora 16.00
22 august 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii

Etapa a IIIa23 august 2019, ora 13.00 – Interviul

26 august 2019 – afişarea rezultatului interviului
27 august 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la interviu, până cel târziu la ora 16.00
28 august 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii
29 august 2019 – afişarea rezultatelor finale ale concursului

btn-lounge-down