Post vacant dirijor

Etapa I – selecție dosare
august 12, 2019
Rezultat etapa II post director
august 20, 2019
Etapa I – selecție dosare
august 12, 2019
Rezultat etapa II post director
august 20, 2019

Post vacant dirijor

ANUNŢ

privind concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie – Dirijor, gradul I în cadrul Compartimentului Dirijori al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

“Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011, la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3 – Sala de spectacole, concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie – dirijor, gr. I, în cadrul Compartimentului Dirijori.

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Etapa I – Selecţia dosarelor: 03.09.2019, ora 12:00
Etapa a IIa – Proba practică: 10.09.2019, ora 12.00
Etapa a IIIa – Interviul: 16.09.2019, ora 12.00

Având în vedere specificul instituţiei, a probei practice, prestaţia candidaţilor va fi înregistrată în format audio-video.
Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului de concurs (în perioada 20 august – 02 septembrie 2019, de luni până vineri între orele 10.00 – 16.00) la adresa Bld. O. Goga nr. 1, sector 3, la Serviciul Resurse umane al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

Date de contact: e-mail: resurseumane@opereta.ro, tel. 0722.169.489; 0754.243.418.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

* studii universitare, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea dirijat (orchestră);
* vechime în muncă de minimum 5 ani;
* vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani.

Documente necesare pentru înscriere:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  7. curriculum vitae.
  8. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Bibliografie:

JOHANN STRAUSS-FIUL – “ LILIACUL”
MAZZOLI – „CENUSĂREASA”
COLE PORTER – “KISS ME KATE”

Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

Tematica:

Uvertură – dirijat orchestra
Arie sau duet – dirijat orchestră și soliști
Fragment cu Cor – dirijat orchestră și cor

Calendarul desfăşurării concursului

Etapa I03 septembrie 2019 – Selecţia dosarelor de concurs

04 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
05 septembrie 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor până cel târziu la ora 16.00
06 septembrie 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii,

Etapa a IIa10 septembrie 2019, începând cu ora 12.00 – Proba practică

11 septembrie 2019 – afişarea rezultatului probei practice
12 septembrie 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la proba practică, până cel târziu la ora 16.00
13 septembrie 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii

Etapa a IIIa16 septembrie 2019, ora 12.00 – Interviul

17 septembrie 2019 – afişarea rezultatului interviului
18 septembrie 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la interviu, până cel târziu la ora 16.00
19 septembrie 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii și rezultatele finale

btn-lounge-down