Post artist instrumentist – specializarea trompetă

Gala Extraordinară a Operetei Românești
octombrie 31, 2019
Rezultat final post regizor scenă
noiembrie 5, 2019
Gala Extraordinară a Operetei Românești
octombrie 31, 2019
Rezultat final post regizor scenă
noiembrie 5, 2019

Post artist instrumentist – specializarea trompetă

ANUNŢ

privind concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie
artist instrumentist – specializarea trompetă,
din cadrul
Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

„Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor H.G. nr.286/2011, la adresa bd. O Goga nr.1 sector 3, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant de execuţie de artist instrumentist – nivel studii superioare

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Etapa I – Selecţia dosarelor: 18.11.2019
Etapa a IIa – Proba practică considerată prima probă: 25.11.2019, începând cu ora 11.00
Etapa a IIIa – Interviul: 27.11.2019, începând cu ora 11.00

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului de concurs (în perioada 04.11.2019 – 15.11.2019, între orele 09.00 – 15.00) la adresa Bld. O. Goga nr. 1, sector 3, la Serviciul Resurse umane al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

Date de contact: e-mail: resurseumane@opereta.ro, tel. 0722.169.489;

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă interpretare muzicală/instrumentală (trompetă);
 • vechime în muncă de peste 3 ani, în specialitatea studiilor;

Documente necesare pentru înscriere:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. curriculum vitae.
 8. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Bibliografie

PROBA 1 – RECITAL

 1. CONCERT LA ALEGEREA CANDIDATULUI – CONCERT LA ALEGEREA CANDIDATULUI

JOSEPH  HAYDN – Concert în Mib major partea II si partea III.
ALEXANDER  ARUTUNIAN – Concert în Ab major
J.B.G. NERUDA – Concert în Mib major partea I

 1. PIESA LA ALEGEREA CANDIDATULUI

         1.GEORGE ENESCU – Legenda pentru trompeta
2.OTTO  KETTING – Intrada

PROBA 2 – PASAJE MUZICALE/solo-uri PRESTABILITE, la alegerea comisiei

1.PARCUL DE DISTRACŢII
2.LILIACUL
3.DANS DIABOLIC
4.KISS ME KATE

PROBA 3 – CITIRE LA PRIMA VEDERE

           REPERTORIUL SPECIFIC GENULUI  DE OPERETĂ ŞI MUSICAL

– Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
– Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”
– Fişa postului – artist instrumentist

Calendarul desfăşurării concursurilor

Etapa I18 noiembrie 2019 – Selecţia dosarelor de concurs

19.11.2019 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
20.11.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor până cel târziu la ora 16.00
21.11.2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii

Etapa a IIa25 noiembrie 2019, începând cu ora 11.00 – Proba practică        

25.11.2019 – afişarea rezultatului probei practice
25.11.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la proba practică
26.11.2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii

Etapa a IIIa27 noiembrie 2019, începând cu ora 11.00 – Interviul

27.11.2019 – afişarea rezultatului interviului
27.11.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la interviu
28.11.2019 – soluţionarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor la contestaţii, afişarea rezultatelor finale ale concursului

btn-lounge-down