Concurs posturi vacante

Rezultat final post director
august 27, 2019
Concurs post vacant artist instrumentist, artist liric și machior
august 28, 2019
Rezultat final post director
august 27, 2019
Concurs post vacant artist instrumentist, artist liric și machior
august 28, 2019

Concurs posturi vacante

ANUNŢ

privind concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de conducere/execuție
din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

„Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor H.G. nr.286/2011 concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi contractuale vacante, la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3, și anume:

 • 1 post de conducere, nivel studii S, şef serviciu Gr. II, în cadrul Serviciului Achiziții Publice
 • 1 post de conducere, nivel studii S, şef serviciu Gr. II, în cadrul Serviciului Juridic
 • 1 post de conducere, nivel studii S, şef serviciu Gr. II, în cadrul Serviciului Administrativ
 • 1 post de conducere, nivel studii S, şef serviciu Gr. II, în cadrul Serviciului Resurse umane
 • 1 post de conducere, nivel studii PL; M, şef atelier Gr. II, în cadrul Atelierului tehnic scenă
 • 1 post de execuţie, nivel studii S,– economist specialist Gr. IA, în cadrul Compartimentului Financiar
 • 1 post de execuţie, nivel studii S,– economist specialist Gr. IA, în cadrul Compartimentului Salarizare

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Etapa I – Selecţia dosarelor: 12.09.2019
Etapa a IIa – Proba scrisă, considerată prima probă: 19.09.2019, ora 09.30
Etapa aIIIa – Interviul: 25.09.2019, începând cu ora 11.00

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului de concurs (în perioada 29.08.2019 – 11.09.2019, între orele 09.00 – 16.00) la adresa Bld. O. Goga nr. 1, sector 3, la Serviciul Resurse umane al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

Date de contact: e-mail: resurseumane@opereta.ro, tel. 0722.169.489; 0754.243.418.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în muncă de minimum 5 ani;

Documente necesare pentru înscriere:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. curriculum vitae.
 8. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Bibliografia:

 • şef serviciu Gr. II, Serviciul Achiziții Publice:
 1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile public – actualizata
 2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – actualizata
 3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor actualizata
 4. REGULAMENTUL privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia aprobat prin OMCIN nr. 2093/2018.
 5. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice
 6. Legea nr. 319/14.07.2006 cu completarile si modificarile ulterioare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 7. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 8. Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE
 9. Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 10. HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
 11. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 12. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”
 • şef serviciu Gr. II, Serviciului Juridic
 1. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
 2. Constituţia României, republicata;
 3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 4. HG. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 5. OUG nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 9. CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE*)
 10. CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015)
 11. HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
 12. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
 13. Legea nr. 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
 14. O.G. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.
 15. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 16. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor)
 17. ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999privind controlul intern si controlul financiar preventiv – cu modificările și completările ulterioare;
 18. OUG nr. 194/2002 cu completarile si modificarile ulterioare, regimul străinilor in România;
 19. Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.
 20. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Legea nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social – REPUBLICARE*).
 23. REGULAMENTUL privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şidin cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia aprobat prin OMCIN nr. 2093/2018.
 24. HOTĂRÂREA nr. 917 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie” din administraţia publică central
 25. HOTĂRÂREA nr. 360 din 24 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Cultură”
 26. LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe*) – REPUBLICARE
 27. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 28. HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
 29. REGULAMENTUL privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şidin cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia aprobat prin OMCIN nr. 2093/2018.
 30. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”
 • şef serviciu Gr. II, Serviciul Administrativ
 1. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 3. Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă
 4. Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
 5. Prescripţia tehnică ISCIR – PT R 18 – 2003 cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole
 6. Prescripţia tehnică ISCIR PT CR 4-2009 autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalaţii sub presiune, la instalaţii de ridicat, la aparate consumatoare de combustibil, la arzătoare cu combustibil gazos şi lichid precum şi la instalaţii/echipamente destinate activităţilor de agrement
 7. Prescripţia tehnică ISCIR PT CR 8-2009 autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire
 8. Legea nr. 49/2019 din 14 martie 2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru modificarea altor acte normative
 9. Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
 10. Ordinul nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de pază
 11. Legea 22/1969, actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii
 12. REGULAMENTUL privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia aprobat prin OMCIN nr. 2093/2018.
 13. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 14. Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
 15. OMFP 2861/2009 – organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 16. Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a ordonanței de urgență a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu
 17. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice
 18. Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 19. HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
 20. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”
 • şef serviciu Gr. II, Serviciul Resurse umane
 1. Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE
 2. OG nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.
 4. REGULAMENTUL privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia aprobat prin OMCIN nr. 2093/2018.
 5. Legea nr.346/05.06.2002 cu completarile si modificarile ulterioare privind asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. HG nr. 174/20.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordinul nr. 64/28.02.2003 cu completarile si modificarile ulterioare al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru aprobarea modelului – cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. HG nr. 1025/28.08.2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale.
 9. OUG nr. 96/14.10.2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. HG nr. 537/07.04.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările ulterioare.
 11. HG nr. 286/23.03.2011 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare.
 12. HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.
 13. OUG nr. 189/25.11.2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.
 14. Legea nr. 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
 15. Legea nr.95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările și completările ulterioare.
 16. Legea nr. 319/14.07.2006 cu completarile si modificarile ulterioare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 17. Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările ulterioare.
 18. HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
 19. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 20. CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015)
 21. Legea nr. 76/16.01.2002 cu completarile si modificarile ulterioare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 22. Legea nr. 153/2017 cu completarile si modificarile ulterioare, lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
 23. OUG nr. 111/2010 cu completarile si modificarile ulterioare, privind concediul şi îndemnizaţia lunară pentru creşterea copilului.
 24. HG nr. 113/09.02.2011 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale
 25. LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
 26. ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicare;
 27. Legea nr. 544/12.10.2001 cu completarile si modificarile ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public
 28. Legea nr.129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 29. Legea nr. 182/12.04.2002 cu completarile si modificarile ulterioare, privind protecţia informaţiilor clasificate
 30. HG nr. 478/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 31. OUG nr. 194/12.12.2002 cu completarile si modificarile ulterioare, regimul străinilor în România.
 32. OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.
 33. Legea nr. 62 din 10 mai 2011 a dialogului social – REPUBLICARE*).
 34. OUG nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 35. HOTĂRÂREA nr. 917 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie” din administraţia publică centrala
 36. HOTĂRÂREA nr. 360 din 24 mai 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Cultură”
 37. ORDIN nr. 2883 din 29 decembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea prevederilor cap. VI art. 2 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 38. LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe*) – REPUBLICARE
 39. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 40. Hotărârea nr. 832/2016 privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 41. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
 42. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”
 • şef atelier Gr. II, Atelierul tehnic scenă
 1. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 3. Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă
 4. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice
 5. Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 6. Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE
 7. HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
 8. NORME METODOLOGICE din 4 februarie 2004 privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea elementelor de decor, de recuzită, a costumelor, a păpuşilor/marionetelor, a instrumentelor şi a ştimelor din instituţiile de spectacol, aprobate prin Ordinul 2017/2004.
 9. Prescripţia tehnică ISCIR – PT R 18 – 2003 cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a trapelor de scenă, trapelor de decoruri şi instalaţiilor de cortine pentru incendiu din sălile de spectacole
 10. REGULAMENTUL privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia aprobat prin OMCIN nr. 2093/2018.
 11. Tehnica in teatru – Cărbunaru Stelian, Editura Tehnică Bucurști 1988
 12. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
 13. Hotărârea nr. 832/2016 privind înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului Naţional de Operetă şi Musical

“Ion Dacian” şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

 1. OG nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”
 • economist specialist Gr. IA, Compartimentul Financiar
  1. LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  2. NORMELE METODOLOGICE din 12 decembrie 2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin ORDINUL nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
  3. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
  4. NORME METODOLOGICE din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin ORDINUL nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
  5. ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicare;
  6. LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019 bugetului de stat pe anul 2019
  7. CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015)
  8. HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
  9. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
  10. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”
 • economist specialist Gr. IA, Compartimentul Salarizare
 1. LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 2. NORMELE METODOLOGICE din 12 decembrie 2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin ORDINUL nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 3. LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;
 4. NORME METODOLOGICE din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin ORDINUL nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 5. ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv*) – Republicare;
 6. LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019 bugetului de stat pe anul 2019
 7. CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015)
 8. HOTĂRÂREA nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
 9. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
 10. Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

Calendarul desfăşurării concursurilor

Etapa I12 septembrie 2019 – Selecţia dosarelor de concurs

13.09.2019 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
16.09.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor până cel târziu la ora 16.00
17.09.2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii

Etapa a IIa19 septembrie 2019, ora 09.30 – Proba scrisă

20.09.2019 – afişarea rezultatului probei practice
23.09.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la proba practică, până cel târziu la ora 16.00
24.09.2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii 

Etapa a IIIa25 septembrie 2019, începând cu ora 11.00 – Interviul

26.09.2019 – afişarea rezultatului interviului
27.09.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la interviu, până cel târziu la ora 16.00
30.09.2019 – soluţionarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor la contestaţii, afişarea rezultatelor finale ale concursului

btn-lounge-down