Concurs post vacant artist instrumentist, artist liric și machior

Concurs posturi vacante
august 28, 2019
Casting dansatori
septembrie 2, 2019
Concurs posturi vacante
august 28, 2019
Casting dansatori
septembrie 2, 2019

Concurs post vacant artist instrumentist, artist liric și machior

ANUNŢ

privind concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție
din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

 „Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor H.G. nr.286/2011, la adresa bd. O Goga nr.1 sector 3, concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 5 posturi contractuale vacante de execuţie şi anume:

 • 3 posturi artist liric, Gr. IA
 • 1 post artist instrumentist (specializarea interpretare muzicală pian), Gr.IA
 • 1 post machior, treapta profesională I

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Etapa I – Selecţia dosarelor: 12.09.2019

Etapa a IIa – Proba practică considerată prima probă: 19.09.2019, începând cu ora 11.30

Etapa a IIIa – Interviul: 25.09.2019, începând cu ora 13.00

Având în vedere specificul instituţiei, a probelor de concurs (probe practice) prestaţia candidaţilor va fi înregistrată.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului de concurs (în perioada 29.08.2019 – 11.09.2019, între orele 09.00 – 16.00) la adresa Bld. O. Goga nr. 1, sector 3, la Serviciul Resurse umane al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

Date de contact: e-mail: resurseumane@opereta.ro, tel. 0722.169.489; 0754.243.418.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare ocupării posturilor vacante de natură contractuală, de mai jos, sunt:

Artist liric, gr.IA

 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea interpretare muzicală (canto) sau pedagogie muzicală
 • vechime în muncă de minimum 5 ani;

Artist instrumentist, gr. IA

 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea interpretare muzicală pian
 • vechime în muncă de minimum 5 ani;

Machior, tr. I

 • Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 • Certificate de calificare profesională în domeniu
 • vechime în muncă de minimum 3 ani;

Documente necesare pentru înscriere:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. curriculum vitae.
 8. declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • artist liric

Bibliografie:

fragmente din spectacolele:

 1. Liliacul – Johann Strauss
 2. Voievodul țiganilor Johann Strauss
 3. Victoria și-al ei husar – Paul Abraham
 4. Țara surâsului – Franz Lehar
 5. Kiss me, Kate – Cole Porter
 6. Cenușăreasa GianPaolo Mazzoli
 7. Parcul de distracții – Andrei Tudor

Tematică

 1. Interpretarea cu acompaniament pianistic a unei lucrări muzicale apariținând următoarelor genuri: operetă, musical;
 2. Interpretarea unui fragment coral (la alegerea comisiei) din spectacolele menționate la bibliografie;
 3. Vocaliză și descifrarea unui fragment muzical coral la prima vedere;
 • artist instrumentist (specializarea interpretare muzicală pian)

Bibliografie:

 1. Victoria și-al ei husar – Paul Abraham
 2. Liliacul – Johann Strauss
 3. Cenușăreasa GianPaolo Mazzoli
 4. Kiss me, Kate – Cole Porter

Tematică

 1. Interpretarea unei lucrări – solo pian (la alegerea candidatului)
 2. Arie de operetă, musical și duet operetă
 3. citire la prima vedere – operetă
 • machior
 1. Liliacul – Johann Strauss
 2. Cenușăreasa GianPaolo Mazzoli
 3. Țara surâsului – Franz Lehar
 4. Frumoasa din pădurea adormită – Charles Perrault

Tematică

 1. Pregatirea unui spectacol din punct de vedere al machiajului in functie de reprezentatie
 2. Montarea unor gene false
 3. Efectuarea unui machiaj dupa o schița scenografica pentru personaje din bibliografia de concurs pentru

două roluri diferite, unul feminin si unul masculin

 1. Intretinerea antiseptica a truselor de machiaj
 • Pentru toate posturile de mai sus

– Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;

– Codul etic al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

Calendarul desfăşurării concursurilor

Etapa I12 septembrie 2019 – Selecţia dosarelor de concurs

13.09.2019 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
16.09.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor până cel târziu la ora 16.00
17.09.2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii

Etapa a IIa19 septembrie 2019, începând cu ora 11.30 – Proba practică – artist instrumentist (pian)

                                                      începând cu ora 13.30 – Proba practică – artist liric                                   

20.09.2019 – afişarea rezultatului probei practice
23.09.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la proba practică, până cel târziu la ora 16.00
24.09.2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii

Etapa a IIIa25 septembrie 2019, începând cu ora 13.00 – Interviul

26.09.2019 – afişarea rezultatului interviului
27.09.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la interviu, până cel târziu la ora 16.00
30.09.2019 – soluţionarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor la contestaţii, afişarea rezultatelor finale ale concursului

btn-lounge-down