Concurs post Regizor scenă

Rezultat final posturi șefi compartimente
septembrie 30, 2019
Vitraliul unei vieți
octombrie 11, 2019
Rezultat final posturi șefi compartimente
septembrie 30, 2019
Vitraliul unei vieți
octombrie 11, 2019

Concurs post Regizor scenă

ANUNŢ

privind concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie – regizor scenă,
din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

„Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează în temeiul prevederilor H.G. nr.286/2011, la adresa bd. O Goga nr.1 sector 3, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant de execuţie de regizor scenă – nivel studii superioare

Concursul se desfăşoară în trei etape succesive, astfel:

Etapa I – Selecţia dosarelor: 24.10.2019

Etapa a IIa – Proba scrisă considerată prima probă: 31.10.2019, începând cu ora 11.00

Etapa a IIIa – Interviul: 04.11.2019, începând cu ora 11.00

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului de concurs (în perioada 10.10.2019 – 23.10.2019, între orele 09.00 – 16.00) la adresa Bld. O. Goga nr. 1, sector 3, la Serviciul Resurse umane al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

Date de contact: e-mail: resurseumane@opereta.ro, tel. 0722.169.489;

Condiţiile generale

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice
 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, profilul muzică
 • Certificat de perfecţionare – regizor scenă/regizor tehnic
 • vechime în muncă de minimum 5 ani, în activitatea specfică postului, în teatru muzical;
Documente necesare pentru înscriere
 • cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • curriculum vitae.
 • declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Bibliografie
  1. Tehnica în teatru – Cărbunaru Stelian, Editura Tehnică București 1988
  2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă
  3. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
  1. OG nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.
  1. Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019; (www.opereta.ro/informatii-publice/)
  1. Codul etic al personalului Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”
  2. Standardul ocupational – Regizor scena (http://site.anc.edu.ro/lista_so/)
Tematică

Cunoașterea instalaţiilor de scenă și a modului lor de funcţionare;
Norme specifice privind instituţiile de spectacole și concerte;
Planificarea activităţilor specifice in perioada repetiţiilor si in timpul spectacolelor;
Planificarea etapelor activităţilor in cunoștinţă de cauză, realist, in funcţie de complexitatea acestora;
Corelarea permanentă a activitaţilor replanificate cu cele aflate in derulare, pentru evitarea suprapunerii generatoare de disfuncţionalităţi;
Cunoașterea legislaţiei privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, cu situaţii specifice unei instituţii de spectacole;
Cunoașterea legislaţiei privind apărarea impotriva incendiilor.
Răspunderea disciplinară și patrimonială;

Calendarul desfăşurării concursurilor

Etapa I24 octombrie 2019 – Selecţia dosarelor de concurs

24.10.2019 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
24.10.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor până cel târziu la ora 16.00
25.10.2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii

Etapa a IIa31 octombrie 2019, începând cu ora 11.00 – Proba scrisă              

31.09.2019 – afişarea rezultatului probei practice
31.10.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la proba practică, până cel târziu la ora 16.00
01.11.2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii

Etapa a IIIa04 noiembrie 2019, începând cu ora 11.00 – Interviul

04.11.2019 – afişarea rezultatului interviului
04.11.2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la interviu, până cel târziu la ora 16.00
05.11.2019 – soluţionarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor la contestaţii, afişarea rezultatelor finale ale concursului

btn-lounge-down