Concurs ocupare post

Apel 112
mai 20, 2019
Cenușăreasa
iunie 3, 2019
Apel 112
mai 20, 2019
Cenușăreasa
iunie 3, 2019

Concurs ocupare post

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de solist vocal, gradul IA, (tip voce – tenor) în cadrul Compartimentului Solişti vocali şi actori, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011, la adresa bd. O Goga nr.1, sector 3, în trei etape succesive, astfel:

 

 • Etapa I – selecţia dosarelor, în data 14.06.2019, ora 12:00
 • Etapa a II-a – Proba practică, considerată prima probă, în data: 24.06.2019, începând cu ora 13.00
 • Etapa a III-a – Interviul, în data 28.06.2019, începând cu ora 11.00

*Având în vedere specificul instituţiei, a probelor de concurs (probe practice) prestaţia candidaţilor se  înregistrează pe suport video-audio.

Înscrieri şi alte relaţii:

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului de concurs (în perioada 31 mai 2019 – 13 iunie 2019, de luni până vineri între orele 09.00 – 16.00) la adresa Bld. O. Goga nr. 1, sector 3, la Serviciul Resurse umane al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”.

Date de contact: e-mail: resurseumane@opereta.ro, tel. 0722.169.489; 0754.243.418.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele cerinţe:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 

 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă specializarea canto;
 • vechime în specialitatea studiilor de peste 2 ani;
 • tip de voce – tenor;

Documente necesare pentru înscriere:

 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. curriculum vitae.

i.    declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

– Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, aprobat prin Ordinul MCIN nr. 2540/11.07.2018 modificat şi completat prin Ordinul MCIN nr. 2373/09.05.2019;
– Codul de conduită al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”
– Repertoriul românesc şi internaţional de operetă
– Repertoriul românesc şi internaţional de musical

Tematica:

 – o arie de operetă – din repertoriul românesc şi internaţional
 – o arie de musical – din repertoriul românesc şi internaţional
 – un monolog sau o scenă din operetă sau musical – din repertoriul românesc sau internaţional
 – un moment de dans (VALS)

Calendarul desfăşurării concursului

Etapa I 
14 iunie 2019 – Selecţia dosarelor de concurs, realizată pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs
18 iunie 2019 – afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor, la sediul şi pe site-ul instituţiei, folosind sintagma “admis” sau “respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
19 iunie 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor, la secretarul comisiei de  soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la ora 16.00
20 iunie 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii, până cel târziu la ora 16.00

Etapa a IIa

24 iunie 2019, ora 13.00 – Proba practică

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi “admişi” la rezultatul final de la selecţia dosarelor de concurs

25 iunie 2019 – afişarea rezultatului probei practice, la sediul şi pe site-ul instituţiei, cu precizarea  punctajului obţinut şi a sintagmei “admis” sau “respins”
26 iunie 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la proba practică, până cel târziu la ora 16.00
27 iunie 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii, până cel târziu la ora 16.00

Etapa a IIIa 

28 iunie 2019, ora 11.00 – Interviul

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi “admişi” la rezultatul final de la proba practică
01 iulie 2019 – afişarea rezultatului interviului, la sediul şi pe site-ul instituţiei, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei “admis” sau “respins”
02 iulie 2019 – depunerea contestaţiilor privind rezultatul la interviu, până cel târziu la ora 16.00
03 iulie 2019 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţii, până cel târziu la ora 16.00
04 iulie 2019 – afişarea rezultatelor finale ale concursului la sediul şi pe site-ul instituţiei prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Sunt declaraţi admişi la proba practică şi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din maximum 100 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu.

btn-lounge-down