Anunțuri angajări

Concurs dirijor cor gradul IA, Compartimentul dirijori

 ANUNŢ

privind concursul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de dirijor cor gradul IA, în cadrul Compartimentului Dirijori al Teatrului Național de Operetă și Musical “Ion Dacian”

Teatrul Naţional de Operetă și Musical “Ion Dacian” organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de dirijor cor gradul IA, în cadrul Compartimentului Dirijori, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26.05.2017 (ora 16:00) - termenul limită de depunere a dosarelor;
 • Etapa I (eliminatorie) – selecţia dosarelor, data 29.05.2017, ora 12:00 Bd. Regina Elisabeta nr. 3, et. 6, sector 4, Bucureşti - Piaţa Universităţii;
 • Etapa aII-a

Proba practică, considerată prima probă:

data, 08.06.2017, începând cu ora 12.00, la adresa: str. Lânăriei nr.90, et.1, sector 4 - Casa de Balet, (Conform programării afişate)

Interviul, considerat a doua probă:

data 14.06.2017, începând cu ora 12.00, la adresa: str. Lânăriei nr.90, et.1, sector 4 - Casa de Balet, (Conform programării afişate)

*Având în vedere specificul instituţiei, a probelor de concurs (probe practice) prestaţia candidaţilor poate fi înregistrată.

Înscrieri şi alte relaţii:

Înscrierile se fac la adresa: Bd. Regina Elisabeta nr. 3, et. 6, sector 4, Bucureşti - Piaţa Universităţii, la Serviciul resurse umane-colaboratori, persoană de contact Florina Posoiu, telefon: 0758.111.279, e-mail: florina_dorina@yahoo.com.
Dosarele se pot depune de la data de 15.05.2017 până la data de 26.05.2017, ora 16:00.

Condiţiile generale necesare ocupării unui post vacant de natură contractuală:

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplinește următoarele cerințe:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă specializarea dirijat de cor academic;
 • Vechime în muncă de peste 5 ani în specialitatea studiilor absolvite;
 • Experienţă profesională de minimum 3 ani în instituţii de spectacole cu specific operetă;
 • Deţinerea titlului de master şi/sau a titlului de doctor în domeniul muzică, constituie avantaj.

Documente necesare pentru înscriere:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. curriculum vitae.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie:

- Voievodul Ţiganilor – Johann Strauss
- Silvia – Emmerich Kalman
- Victoria şi-al ei husar – Paul Abraham
- Fantoma de la Operă – Andrew Lloyd Weber
- Rebecca – Sylvester Levay
- Romeo şi Julieta – Gerard Presgurvic

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • afişare anunţ:                                                  - 12.05.2017
 • depunerea dosarelor:                                      - 15.05.2017–26.05.2017,

      între orele 09.00-16:00

Etapa I, eliminatorie, selecţia dosarelor:                                         - 29.05.2017, ora 12:00

 • afişarea rezultatelor etapei I,                                                      - 30.05.2017
 • contestaţiile etapei I, se pot depune în data de                          - 31.05.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor etapei I,         - 06.06.2017

Etapa a II-a – Prima probă - proba practică                                    - 08.06.2017, începere la ora 12:00

                                                                                                                         (Conform programării afişate)

 • afişarea rezultatelor probelor practice,                                           - 09.06.2017
 • contestaţiile probei practice, se pot depune în data de                  - 12.06.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor primei probe      - 13.06.2017
 • A doua probă - Interviul                                                               - 14.06.2017, începere la ora 12:00

                                                                                                                         (Conform programării afişate)

 • afişarea rezultatelor interviului,                                                       - 15.06.2017
 • contestaţiile probei se pot depune în data de                                 - 16.06.2017 până la ora 16:00
 • soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor probei                - 19.06.2017
 • afișarea rezultatelor finale                                                               - 20.06.2017

 

REZULTATUL

etapei I (selecţia dosarelor) din data de 29.05.2017

a concursului pentru ocuparea unui post vacant de dirijor cor gradul IA,

din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”

În urma desfăşurării etapei I, selecţia dosarelor, din data de 29.05.2017 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de dirijor cor gradul IA, din cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, comisia de concurs a analizat dosarul candidatului înscris la concurs şi a stabilit următorul rezultat:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia pentru carte candidează

Hotărârea comisiei

1

Muraru Aurel

Dirijor cor, gradul IA

Admis

 

Etapa a II-a – proba practică, se desfăşoară în data, 08.06.2017 la ora 12:00, la adresa: str. Lânăriei nr.90, et.1, sector 4 - Casa de Balet (Tineretului).

 

 

 

 

REZULTATUL

etapei a IIa (proba practică) din data de 08.06.2017

a concursului pentru ocuparea unui post vacant de dirijor cor gradul IA,

în cadrul Compartimentului Dirijori

În urma desfăşurării etapei a IIa, prima probă - proba practică, din data de 08.06.2017 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de dirijor cor gradul IA, în cadrul Compartimentului Dirijori al Teatrului Național de Operetă și Musical “Ion Dacian”, comisia de concurs a stabilit următorul rezultat:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia pentru care candidează

Punctaj

Hotărârea comisiei

1

Muraru Aurel

dirijor cor gradul IA

100

ADMIS

Rezultatul obţinut poate fi contestat, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se pot depune la sediul instituţiei, în data de 12.06.2017, până la ora 16.00.

Etapa a II-a, Interviul, se desfăşoară în data, 14.06.2017 la ora 12:00, la Casa de Balet (Tineretului)

 

REZULTATELE

 

etapei II (proba interviu)

a concursului pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de dirijor cor gradul IA în cadrul Compartimentului Dirijori al TNOMID

 

În urma desfăşurării etapei aIIa - proba interviu, a concursului pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de dirijor cor gradul IA, în cadrul compartimentului Dirijori, al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical “Ion Dacian”, comisia de concurs a stabilit următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia pentru carte candidează

Punctaj

Hotărârea comisiei

1

Muraru Aurel

dirijor cor gradul IA

100,00

Admis

 

REZULTATUL FINAL

al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de dirijor cor, gradul IA, în cadrul Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian

 

În urma desfăşurării probei practice şi a interviului, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie de dirijor cor gradul IA, în Compartimentul Dirijori al Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, în urma centralizării rezultatelor celor două probe rezultatul final al concursului este următorul:

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcţia pentru carte candidează

Punctaj proba practică

Punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat final

1

Muraru Aurel

dirijor cor gradul IA

100

100

100

Admis

 

 

 

 

 

 

X
Abonează-te acum la newsletter
Abonarea trebuie confirmată din adresa de email scrisă mai sus. Cei care se înregistrează cu adresă de yahoo, trebuie să adauge adresa noastră de email newsletter@opereta.ro la contact. Dacă nu este adăugată, este posibil ca newsletter-ele noastre să intre în folderul de spam.